تولیدی

واحد تولیدی آسیااندیش با اختصاص مساحتی متناسب با حجم تولید روزانه خود، توانسته روندی متعادل را در برون دهی محصول نهایی ایجاد کند.

تمامی بخش ها با رعایت شرایط ایمنی از یکدیگر مجزا و تمهیدات متناسب با هر بخش برای آنها در نظر گرفته شده است.

هم چنین در این میان مسئولین فنی و کنترل کیفی ناظر بر تمامی مراحل می باشند. پیاده سازی اصول  استاندارد در کلیه بخش ها و پایش سیستم و اجرای اقدامات کنترلی در جهت بهبود عملکرد اهداف کیفیتی، از دیگر سازماندهی های صورت گرفته است.