دستگاه کرونس

دستگاه کرونس

ساخت قطعات یدکی و آب بندی انواع ماشین های پروسس، فیلر و بسته بندی کرونس

ساخت قطعات یدکی و آب بندی و انواع تسمه برای ماشین های پروسس، فیلر و بسته بندی کرونس

# brand type Industry
1 کرونس صنایع غذایی و لبنی

معرفی قطعات مرتبط