ماشین های پروسس، فیلر و بسته بندی

ماشین های پروسس، فیلر و بسته بندی

ساخت قطعات یدکی و آب بندی انواع ماشین های پروسس، فیلر و بسته بندی

ساخت قطعات یدکی و آب بندی انواع ماشین های پروسس، فیلر و بسته بندی تترا پک ،والدنر، کرونس، هاسیا، ماشین های اسپتیک Sidel، اشتوته ، کامبی بلاک، KHS  و ...

# brand type Industry
1 تترا پک ،والدنر، کرونس صنایع غذایی و لبنی

معرفی قطعات مرتبط