مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

تولید و تامین پلیت و واشر مبدل های حرارتی صفحه ای

تولید و تامین پلیت و واشر مبدل های حرارتی صفحه ای

# brand type Industry
1 GEA،Alfa Laval ،APV ،Sondex ،Schmidt ،Tranter ،fischer و ... صنایع غذایی و لبنی

معرفی قطعات مرتبط