اورینگ

اورینگ

تولید اورینگ با کلیه استاندارهای امریکایی، آلمانی و ژاپنی و با کلیه ابعاد میلی متری و اینچی و همچنین تولید آن به صورت متری متریال : PTFE Coated, PTFE, PU, Flour Silicon ,Silicon, FKM, EPDM, NBR

معرفی قطعات مرتبط