الاستومر ها انواع و کاربرد آنها ( Elastomer )

الاستومر الاستومر  Elastomer از ترکیب دو واژه الاستیک و پلیمر ( به معنای “پلیمر الاستیک” ) ساخته شده است. دسته خاصی از پلیمر که هنگام وارد شدن نیرو، از خود مقدار قابل توجهی تغییر شکل نشان می دهند. به محض حذف شدن و از بین رفتن نیروی کششی، تغییر شکل  بازیابی شده و مواد به سرعت به […]